Ochrana osobných údajov

Markont-n, s.r.o., Štítnická 9, 048 01 Rožňava

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

Zásady ochrany osobných údajov
Účel spracúvania osobných údajov vo výdajni zdravotníckych pomôcok:v rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidovaní osôb na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti – individuálne zhotovenie/oprava/úprava a výdaj ortopedickoprotetickej zdravotníckej pomôcky na mieru.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti
Zoznam osobných údajov: rodné číslo, titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, zdravotná poisťovňa, číslo diagnózy.
Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovstarostlivosti, národné centrum zdravotníckych informácií, tretie subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb – pacientov (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, súdy), zmluvní partneri – dodávatelia softwéru: PhDr. Tibor Vilček Provax, Svetlá 41, 98052 Hrachovo, IČO: 32822804.
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov: merné listy – 5 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou a zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v evidencii reklamácii:
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidovaní osôb na účely uplatnenia reklamácie.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko/prípadne adresa umiestnenia výrobku, telefón, e-mail, povaha reklamácie, účtovný doklad
Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
Kategórie príjemcov: SOI – Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy) a zoznam sprostredkovateľov sa nachádza v sídle spoločnosti
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov: 10 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii došlej a odoslanej pošty a v správe registratúry:
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej pošty a úkony spojené so správou registratúry.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci.
Zoznam osobných údajov: rodné číslo, meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty.
Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:bežná korešpondencia – 3 roky, registratúrny denník 10 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účtovných a daňových dokladov:
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového  účtu fyzickej osoby.
Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov: 10 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Osobné údaje spracovávame, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania súhlasu alebo na dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
Kontaktný formulár -  účelom je zaslanie odpovede na položenú otázku. Doba uchovávania osobných údajov – maximálne 6 mesiacov (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy).
Cookies – získavame na základe súhlasu z našej webstránky za účelom zlepšovania kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našej webstránky a Vášho správania na webe.
Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa:
Platnosti na: dočasné cookies (tzv. sessioncookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotných cookies a nastavení Vášho prehliadača),
Podľa funkcií na: esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok, a preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania, a analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášhozážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.
Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov –Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.
Markont-n, s.r.o. prijalo všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia, Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Kontaktná osoba, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti: Richard Nagy, tel. 058/7325201, mob. 0918 397 881, email: auto-tiri@stonline.sk.